Dnes je: 23. 06. 2021 Meniny má: Sidónia
Naše Kysuce

Ubytovanie Kysuce

Top linky z Kysúc

Info z Čadce

Osobnosti KysúcTuriec online

Reštaurácia Príma

Zasadala Mestská rada Mesta Čadca

V piatok 7. septembra 2012 sa konalo rokovanie Mestskej rady Mesta Čadca (MR). Po otvorení a schválení programu rokovania, overovateľov zápisnice a zapisovateľa, pristúpili prítomní členovia MR k jednotlivým bodom rokovania.

II. zmenu rozpočtu mesta Čadca na rok 2012 MR prerokovala a odporučila ju Mestskému zastupiteľstvu (MZ) Mesta Čadca schváliť. II. zmena rozpočtu spočívala v úprave- zvýšení príjmovej aj výdavkovej časti o 314 664 € na celkovú výšku 16 115 036 €. Ďalej odporučila schváliť kontokorentný úver vo výške 200 000 € na financovanie prevádzkových potrieb, t.j. preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu, schváliť krátkodobý preklenovací úver vo výške 99 210 € na zabezpečenie spoluúčasti na projekte „Digitalizácia kina“, schváliť navýšenie fondu rozvoja bývania (FRB) z príjmov za predaj bytov v roku 2011 o 658,07 € na celkovú výšku 4200,74 €, schváliť rozdelenie FRB na investičné akcie technickej vybavenosti IBV a HBV a splnomocniť riaditeľov príspevkových organizácií mesta úpravou jednotlivých položiek rozpočtu v rámci výšky príspevku schválenej MZ.

Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na rok 2012, ktorú predložili riaditelia jednotlivých príspevkových organizácií (Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca- navýšenie o 153 907 € z dôvodu digitalizácií kina, Mestský podnik služieb Čadca- navýšenie o 57 790 € z dôvodu budovania detských ihrísk a zakúpenia radaru , DOMBYT Čadca- navýšenie o 4 800 € z dôvodu zvýšenia výkonu elektrickej energie v športovej hale Pratex), MR prerokovala a odporučila MZ prerokované zmeny schváliť.

MR prerokovala a odporučila MZ schváliť zmenu prílohy č. 1 pre rok 2012 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 104/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Čadca. Návrh na zmenu sa týka škôl: MŠ  Hurbanova (pôvodná výška dotácie na jedno dieťa 1 857,16 € sa zvýšila o 7,31 € ) a ZUŠ Jozefa Potočára (pôvodná výška dotácie na jedného žiaka 629,88 € sa zvýšila o 3,59 €).

Informatívny prehľad o stave žiadostí Mesta Čadca o poskytnutie finančných prostriedkov z rôznych zdrojov (stav k 31.07.2012), ktorú predložil RNDr. Miloslav Šulgan, CSc., MR prerokovala a odporučila MZ predmetný materiál zobrať na vedomie. Počas pôsobenia nového vedenia mesta bolo schválených 45 projektov, ktoré vypracovalo Oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu v období od 15. januára 2011- 31. júla 2012. Pre porovnanie, v predchádzajúcom období vypracovalo OIVaRR za celé volebné obdobie 2006-2010 celkovo 57 projektov.

Informatívnu správu o stave cintorínov na území mesta Čadca prerokovala MR a odporučila ju MZ zobrať na vedomie. Informatívna správa obsahuje konkrétne problémy, zákonné postupy,  číselné a iné údaje zriadených štyroch pohrebísk- cintorínov na území mesta Čadca (Ul. 17. novembra, U Krkošky, Horelica, Kýčera). Veľké problémy s nemožnosťou vykopania hrobových miest (kvôli skalám) začal riešiť primátor Milan Gura. V spolupráci s firmou Alpine, ktorá realizuje na území mesta stavebné práce, dohodol bezplatné výkopové práce, odvoz materiálu a navozenie hliny.

MR prerokovala Zmenu a Doplnok č. 3 Územného plánu mesta Čadca a vzala na vedomie vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb k Návrhu Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu Mesta Čadca. MR odporučila MZ predmetný materiál schváliť. Z celkovo 18 podaných návrhov bolo schválených 17 zmien v ÚP, samozrejme za finančnej spoluúčasti žiadateľov.

Nadobudnutie nehnuteľnosti C-KN č. 1193/5 o výmere 2500 m² v k.ú. Čadca spôsobom vymoženia pohľadávok mesta v exekučnom konaní EX 156/11, EX 169/11 v celkovej výške 37 579, 90 € MR prerokovala a odporučila MZ predmetný materiál schváliť. Nadobudnuté pozemky bude môcť mesto využívať na rekreačné účely.

Ďalšie články z kategórie Politika

  • Nemeckým investorom sa v Žilinskom kraji darí
  • Poslanec Podmanický o programovej konferencii
  • Župa bude hospodáriť s viac ako 167–miliónovým rozpočtom
  • Vyhlásenie mimoriadnej situácie
  • Ruský veľvyslanec Fedotov navštívil Turzovku