Dnes je: 23. 06. 2021 Meniny má: Sidónia
Naše Kysuce

Ubytovanie Kysuce

Top linky z Kysúc

Info z Čadce

Osobnosti KysúcTuriec online

Reštaurácia Príma

Zasadalo Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca

Vo štvrtok 20. septembra 2012 sa vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci  konalo rokovanie poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca. Po otvorení zasadnutia mestského zastupiteľstva (MZ) a po schválení procedurálnych náležitostí pristúpili poslanci k samotnému programu rokovania, ktorý pozostával z dvanástich bodov.

II. zmenu rozpočtu mesta Čadca na rok 2012 MZ prerokovalo a schválilo. II. zmena rozpočtu spočíva v úprave- zvýšení príjmovej aj výdavkovej časti o 314 664 € na celkovú výšku 16 115 036 €. MZ ďalej schválilo kontokorentný úver vo výške 200 000 € na financovanie prevádzkových potrieb, t.j. preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu a krátkodobý preklenovací úver vo výške 99 210 € na zabezpečenie spoluúčasti na projekte „Digitalizácia kina“. Schválilo aj navýšenie fondu rozvoja bývania (FRB) z príjmov za predaj bytov v roku 2011 o 658,07 € na celkovú výšku 4200,74 € a rozdelenie prostriedkov FRB na investičné akcie technickej vybavenosti IBV a HBV. Zároveň splnomocnilo riaditeľov príspevkových organizácií mesta úpravou jednotlivých položiek rozpočtu v rámci výšky príspevku schválenej MZ.

Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na rok 2012, ktorú predložili riaditelia jednotlivých príspevkových organizácií, MZ prerokovalo a schválilo. (Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca - navýšenie o 153 907 € z dôvodu digitalizácií kina, Mestský podnik služieb Čadca - navýšenie o 57 790 € z dôvodu budovania detských ihrísk a zakúpenia radaru, DOMBYT Čadca - navýšenie o 4 800 € z dôvodu zvýšenia výkonu elektrickej energie v športovej hale Pratex).

MZ prerokovalo a schválilo zmenu prílohy č. 1 pre rok 2012 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 104/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Čadca. Návrh na zmenu sa týka škôl: MŠ  Hurbanova (pôvodná výška dotácie na jedno dieťa 1 857,16 € sa zvýšila o 7,31 € ) a ZUŠ Jozefa Potočára (pôvodná výška dotácie na jedného žiaka 629,88 € sa zvýšila o 3,59 €).

Informatívny prehľad o stave žiadostí Mesta Čadca o poskytnutie finančných prostriedkov z rôznych zdrojov (stav k 31.07.2012), ktorú predložil RNDr. Miloslav Šulgan, CSc., MZ vzalo na vedomie. Počas pôsobenia nového vedenia mesta bolo vypracovaných 45 projektov Oddelením regionálneho rozvoja a cestovného ruchu MsÚ Čadca v období od 15. januára 2011 do 31. júla 2012 (z toho 26 bolo schválených a 12 je vo fáze hodnotenia). Pre porovnanie, v predchádzajúcom období vypracovalo OIVaRR za celé volebné obdobie 2006-2010 celkovo 25 projektov (z toho 12 bolo schválených).

Informatívnu správu o stave cintorínov na území mesta Čadca MZ vzalo na vedomie. Informatívna správa obsahuje konkrétne problémy, zákonné postupy,  číselné a iné údaje zriadených štyroch pohrebísk- cintorínov na území mesta Čadca (Ul. 17. novembra, U Krkošky, Horelica, Kýčera). Veľké problémy s nemožnosťou vykopania hrobových miest na cintoríne U Krkošky (kvôli skalám) začal riešiť primátor Ing. Milan Gura. V spolupráci s firmou Alpine, ktorá realizuje na území mesta stavebné práce, dohodol odvoz materiálu a navozenie hliny.

MZ prerokovalo Zmenu a Doplnok č. 3 Územného plánu mesta Čadca a súhlasilo s vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb k Návrhu Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu Mesta Čadca. MZ schválilo Zmenu a a Doplnok č. 3 Územného plánu Mesta Čadca podľa ustanovenia § 26 ods. 3 stavebného zákona a Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Čadca o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu Mesta Čadca podľa ustanovenia § 27 ods. 3 stavebného zákona.

Nadobudnutie nehnuteľnosti C-KN č. 1193/5 o výmere 2500 m² v k.ú. Čadca spôsobom vymoženia pohľadávok mesta v exekučnom konaní EX 156/11, EX 169/11 v celkovej výške 37 579, 90 € MR MZ prerokovalo a schválilo. Nadobudnuté pozemky bude môcť mesto využívať na rekreačné účely.

Správu o výsledkoch kontroly predložil hlavný kontrolór Mesta Čadca JUDr. Ján Klučka. MZ vzalo predmetnú správu na vedomie.

Posledné body Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností a Rôzne ukončili program septembrového zasadnutia poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca.

Ďalšie články z kategórie Politika

  • Nemeckým investorom sa v Žilinskom kraji darí
  • Poslanec Podmanický o programovej konferencii
  • Župa bude hospodáriť s viac ako 167–miliónovým rozpočtom
  • Vyhlásenie mimoriadnej situácie
  • Ruský veľvyslanec Fedotov navštívil Turzovku