Dnes je: 05. 08. 2021 Meniny má: Hortenzia
Naše Kysuce

Ubytovanie Kysuce

Top linky z Kysúc

Info z Čadce

Osobnosti KysúcTuriec online

Reštaurácia Príma

Čadca ocenila osobnosti

ČADCA - Mesto Čadca pokračuje v tradícií oceňovania osobností, ktoré sa zaslúžili o jeho rozvoj a pozitívne zviditeľnenie doma i vo svete. V rámci slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva počas spoločenského programu Bartolomejských slávností v sobotu 24. augusta si z rúk primátora Ing. Milana Guru a prednostky úradu Ing. Anny Zbojanovej Cenu mesta Čadca prevzali Mgr. Engelbert König a Mgr. Peter Bytčanek a Cenu primátora mesta Čadca Ing. Ján Drobil, Mgr. Jozef Klieštik a MUDr. Karol Tomek. Cena mesta Čadca bude dodatočne udelená aj čadčianskemu dekanovi ThDr. Emilovi Florišovi., PhD., ktorý sa slávnosti nezúčastnil vzhľadom na to, že bol odcestovaný za hranicami republiky. Oceneným srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia, zdravia a úspechov v osobnom i profesionálnom živote.

Slávnostného podvečera sa zúčastnili aj predstavitelia Kysuckej kultúrnej nadácie. Jej správca, spisovateľ Dušan Mikolaj, odovzdal čadčianskym drotárskym majstrom – otcovi a synovi – Jozefovi a Róbertovi Hozákovcom Poctu Karola Guleju.

Programu sa na pozvanie vedenia mesta zúčastnili aj delegácie našich poľských partnerských miest Toruň a Žywiec a okresu Oswienčim. V rámci programu si Čadca a Žywiec pripomenuli 15. výročie svojej oficiálnej spolupráce a partnerstva. Za mesto Žywiec prehovoril na slávnosti burmistr mesta Mgr. Ing. Antoni Szlagor, ktorý M. Gurovi venoval do daru hodiny. A. Szlagora potešil dar nášho mesta – pozlátené drôtené srdce, symbolizujúce pohostinnosť a srdečnosť Čadce a Čadčanov (vytvoril ho Juraj Šerík), ktoré mu na oplátku venoval náš primátor.

Program v druhej časti večera obohatilo koncertné vystúpenie kysuckého komorného orchestra pod vedením koncertmajstra Mgr. Antona Pohančeníka.

Profily ocenených osobností

ThDr. Emil FLORIŠ, PhD.

katolícky kňaz, dekan, správca farnosti Čadca – mesto

nar. 22. júna 1955

Narodil sa v Púchove. Študoval na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, za kňaza bol vysvätený 14. júna 1981 v Nitre. Ako kaplán pôsobil v rokoch 1981 – 1985 v Považskej Bystrici, v rokoch 1985 – 1987 v Krásne nad Kysucou. V rokoch 1987 – 1997 pôsobil ako správca farnosti Predmier, kde bol zároveň dištriktuálnym dekanom dekanátu Bytča. Od roku 2002 je správcom farnosti Čadca a od roku 2010 dištriktuálnym dekanom  v Čadci. V roku 1997 ukončil podiplomové štúdium rétoriky na Jagelonského univerzite v Krakove v odbore homiletika. Štúdiá zavŕšil v roku 2006 doktorátom na Pápežskej univerzite v Krakove. V roku 2008 bol menovaný za cirkevného sudcu. Svojou prácou a postojmi sa obzvlášť významným spôsobom zapísal do povedomia občanov mesta Čadca, pričinil sa o jeho náboženský, spoločenský a sociálny rozvoj, najmä o kvalitu medziľudských vzťahov.  Aktívne sa venuje aj publicistickej a literárnej činnosti a v spolupráci s médiami pravidelne pripravuje relácie s duchovnou tematikou, ktoré kladú dôraz najmä na humánnosť, lásku a spolupatričnosť medzi ľuďmi.

Cenu mesta Čadca získal za výrazný podiel na duchovnom, spoločenskom a sociálnom rozvoji mesta, za dlhodobú vynikajúcu spoluprácu s vedením Mesta Čadca a ďalšími mestskými organizáciami, za publicistickú činnosť, za rozvoj medziľudských vzťahov a náboženských aktivít občanov.

 

Mgr. Engelbert KÖNIG

hudobný pedagóg, výtvarník – karikaturista

nar. 26. decembra 1942

Pochádza z južnej Moravy, z dedinky Štepánovice u Tišnova. Už ako chlapcovi mu učarovali kresby a kreslený humor Jozefa Ladu či Ondreja Sekoru, s ktorými sa stretol aj počas stredoškolských štúdií v Prahe. Karikatúra a maľba ho naplno zamestnávali aj počas jeho niekoľkomesačného štúdia odboru figurálnej kresby na Akadémii výtvarných umení v Prahe. V tom čase sa zúčastňoval aj mnohých súťaží kresleného humoru doma i v zahraničí. V rokoch 1969 – 1971 študoval v Mníchove nemecký jazyk a veterinárne lekárstvo. V roku 1971 sa zásadne zmenil jeho život. Prišiel na Kysuce, kde nastúpil ako hudobný pedagóg na Ľudovú školu umenia (dnes ZUŠ ) a zostal jej verný po celý svoj profesionálny život. Počas svojej viac než 30-ročnej praxe priviedol k láske k hudbe a umeniu a vychoval stovky nadaných mladých hudobníkov. Mnohí z nich pokračovali v štúdiu na konzervatóriách a vysokých školách. V jeho stopách kráča aj jeho syn Vít, ktorý pôsobí v Nemecku ako operný spevák. Popri pedagogickej práci sa E. König venoval aj ďalšiemu štúdiu. V roku 1977 absolvoval  Konzervatórium v Žiline a v roku 1984 Janáčkovú akadémiu v Brne, odbor hudobná skladba. Venuje sa hudobnej kompozícii, je autorom niekoľkých pôvabných drobných skladieb. Jeho veľkou záľubou je až do dnešných dní kreslený humor, ktorým rozdáva radosť a potešenie všetkým svojim priaznivcom. Svoje práce, za ktoré získal mnohé ocenenia, vystavuje v rámci rôznych kolektívnych či autorských výstav v Čadci, v regióne Kysuce, na Slovensku, v Poľsku i Českej republike. V minulosti sa venoval aj animovanému filmu. Je členom Štúdia výtvarníkov Kysúc. V roku 2002 vyšla knižne jeho zbierka kreslených anekdot Humor vitae (Magma Čadca).         Cenu mesta Čadca získal za celoživotnú vysoko odbornú pedagogickú prácu v oblasti umeleckého školstva s prihliadnutím na jeho mimoriadne tvorivú výtvarnú činnosť v oblasti karikatúry, za zásluhy o zviditeľnenie mesta Čadca a regiónu Kysúc na národnej i medzinárodnej úrovni.

 

Mgr. Peter BYTČANEK

pedagóg, riaditeľ ZUŠ J. Potočára v Čadci

nar. 5. mája 1958

Narodil sa v Čadci, kde dodnes žije a pôsobí. Po absolvovaní Gymnázia v Čadci a následnom ukončení štúdia na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Trnave (1983) pôsobil ako pedagóg na Základných školách v Krásne nad Kysucou (do r. 1987) a v Čadci na ul. Revolučnej (1990 – 1993). V roku 1994 nastúpil na ZUŠ I v Čadci (dnes ZUŠ Jozefa Potočára), kde najskôr pôsobil ako hudobný pedagóg, neskôr ako zástupca školy a od roku 1999 ako jej riaditeľ. Svojim pôsobením na tomto poste sa významne zaslúžil o rozvoj základného umeleckého školstva v Čadci i v regióne Kysúc. Pod jeho vedením sa výrazne skvalitnila materiálno-technická báza školy a po jej rozsiahlej rekonštrukcii aj kvalita a estetika prostredia, v ktorom sa deti a mládež učia láske k umeniu a kráse. V rokoch 1987 – 1990 pôsobil ako inšpektor pre záujmovo-umeleckú činnosť na odbore kultúry Okresného národného výboru v Čadci. Podieľal sa a dodnes sa významnou mierou podieľa na príprave a organizácii mnohých kultúrnych, umeleckých a spoločenských podujatí a koncertov v meste i v regióne Kysúc (Novoročné a Veľkonočné koncerty, Festival komornej hudby, folklórne festivaly a pod.). Významná je aj jeho dlhoročná aktívna a obetavá práca na pozícii organizačného vedúceho dvoch špičkových umeleckých kolektívov – Kysuckého komorného orchestra a folklórneho súboru Kysučan. Pravidelne pripravuje koncertné výmeny medzi uvedenými súbormi a zahraničnými partnermi (najmä Taliansko, Poľsko, Česká republika a iné). Zo svojej pozície významne prispieva k šíreniu dobrého mena Čadce doma i v zahraničí.

Cenu mesta Čadca získal za vynikajúcu a obetavú manažérsku prácu v oblasti umeleckého školstva v Čadci, za výrazný prínos pri jeho rozvoji, za významné zásluhy pri rozvoji záujmovej umeleckej činnosti z pozície organizačného vedúceho FS Kysučan a Kysuckého komorného orchestra, za šírenie dobrého mena mesta Čadca doma i v zahraničí.

 

Ing. Ján DROBIL

poslanec mestského zastupiteľstva v Čadci, podnikateľ

nar. 25. septembra 1942

Narodil sa v Zlíne. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene (1966) prišiel na Kysuce, kde žije a pôsobí dodnes. Pracoval v Okresnom podniku výroby a služieb Kysuca Čadca na úseku výroby a služieb pre obyvateľstvo. Neskôr zastával pozície technológa výroby, vedúceho strediska, výrobno-technického námestníka  a riaditeľa podniku (do r. 1991). Počas svojho pôsobenia sa zaslúžil o budovanie a rozvoj stredísk v Makove, Skalitom, Turzovke, Kysuckom Novom Meste, Oščadnici. Mal výrazný podiel na kvalite a inováciách výrobkov, zúčastňoval sa mnohých veľtrhov a výstav (Švajčiarsko, Nemecko, Austrália, Rakúsko, Grécko), kde produkty podniku získavali veľký ohlas. V roku 1922 sa vydal na cestu podnikania, založil firmu TCHAS Slovakia, v roku 2006 firmu KCHK Čadca so zahraničnou pôsobnosťou, kde pôsobil ako riaditeľ a konateľ. Firma bola v roku 2011 ocenená a získala si popredné miesto medzi slovenskými podnikateľskými subjektmi. Na svojich postoch šíril dobré meno mesta Čadca a zaslúžil sa o rozvoj zamestnanosti  a podporu trhu práce. Angažuje sa aj v spoločenskom živote a podporuje všestranný rozvoj mesta a regiónu. Bol spoluzakladateľom a podpredsedom Združenia podnikateľov Kysúc. Aktívne pôsobil aj v oblasti športu, pracoval v TJ ZZO Čadca, šesť rokov vykonával funkciu prezidenta hádzanárskeho oddielu žien PRATEX Čadca, ktorý úspešne reprezentoval Čadcu. Na rozvoji mesta Čadca sa podieľa už druhé volebné obdobie aj ako člen mestského poslaneckého zboru.                                              Cenu primátora mesta Čadca získal za celoživotnú, viac než 45-ročnú úspešnú prácu v priemyselnej výrobe a podnikateľskej činnosti, za osobný prínos pri rozvoji a udržaní zamestnanosti na území mesta Čadca, za jeho pozitívne zviditeľnenie a angažovanosť na jeho rozvoji.

 

Mgr. Jozef KLIEŠTIK

riaditeľ Kysuckých pekární, a. s. Čadca

nar. 19. novembra 1949

Je rodákom z Čadce. Vyučil sa za elektromontéra v Ostrave (1968), neskôr absolvoval Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú (1976). Vzdelanie si doplnil aj pomaturitným vysokoškolským štúdiom (1985). Pracovne pôsobil v Rušňovom depe v Žiline (1970 – 1979) ako revízny technik lokomotív. Od roku 1979 pracuje v oblasti potravinárstva - v Stredoslovenských pekárňach a cukrárňach (SPC) v Čadci, v rokoch 1979 – 1984 ako mechanik – energetik, od roku 1984 ako vedúci technického úseku. V roku 1991 bol menovaný do funkcie riaditeľa čadčianskeho závodu SPC, štátny podnik Banská Bystrica. Funkciu riaditeľa zastával aj následne, keď bol podnik premenovaný (Kysucké pekárne a cukrárne, do r. 1994, resp. zmenil majiteľa či obchodnú značku). V súčasnosti je spoločnosť známa pod názvom Kysucké pekárne, a. s., výrobca pekárskych a cukrárskych výrobkov pod obchodnou značkou Vilija. Počas svojej dlhodobej kvalitnej manažérskej práce si J. Klieštik získal uznanie a úctu, zaslúžil sa o vybudovanie kvalitnej značky na slovenskom trhu, o rozvoj a zavádzanie nových progresívnych technológií a marketingu, o podporu zamestnanosti a vzdelávanie pracovníkov a najmä o spokojnosť zákazníkov. Spoločnosť pod jeho vedením šíri dobré meno mesta Čadca doma i v zahraničí a pravidelne sa podieľa aj na podpore mestských aktivít v oblasti kultúry a športu.

Cenu primátora mesta Čadca získal za viac ako 20-ročnú vysoko profesionálnu riadiacu prácu v oblasti potravinárstva, za rozvoj hospodárstva a zamestnanosti v meste Čadca, za aktívnu podporu kultúrnych a športových aktivít organizovaných na pôde mesta a jeho pozitívne  zviditeľňovanie v rámci Slovenska.

 

MUDr. Karol TOMEK

lekár – neurológ, primár neurolog. oddelenia KNsP Čadca

nar. 9. júla 1954

Po absolvovaní Gymnázia v Čadci sa rozhodol pre profesiu lekára. Absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (1979), odbor všeobecné lekárstvo. Po ukončení štúdií sa vrátil na rodné Kysuce, nastúpil do čadčianskej nemocnice s víziou praxe na práve vznikajúcom novom neurologickom oddelení. V rokoch 1979 – 1983 absolvoval mnohé odborné stáže v danom odbore (Ostrava, Žilina, Bratislava). V roku 1983 sa otvorilo nové neurologické oddelenie, kde pracoval najskôr ako lekár, neskôr už ako prednosta oddelenia (od roku 1991 dodnes). V rokoch 1983 a 1988 úspešne absolvoval atestácie I. a II. stupňa v odbore neurológia a následne aj množstvo ďalších nadstavbových štúdií a odborných školení, na základe ktorých získal mnohé odborné certifikáty. Na svojom poste vychoval mnohých kvalitných a úspešných neurológov, zaslúžil sa o modernizáciu prístrojového vybavenia oddelenia, o progresívnu diagnostiku a liečbu cievnych mozgových príhod novými metódami, tzv. trombolytickou liečbou, v uplatňovaní ktorej Kysuce patria k popredným regiónom Slovenska. Vo svojom odbore sa venuje aj publikačnej a manažérskej činnosti – organizuje kongresy s celoslovenským významom a zastúpením zahraničných odborníkov a sám sa aktívne podieľa na vzdelávaní svojich kolegov. V minulosti pôsobil aj ako prezident Regionálnej lekárskej komory v Čadci. Vo voľnom čase sa venuje tenisu, je predsedom tenisového klubu KNsP v Čadci. Vysoká odborná erudícia, dosiahnuté výsledky, organizačné schopnosti a ľudské kvality ho radia medzi popredných lekárov – špecialistov nielen v regióne Kysúc, ale aj v rámci Slovenska.

Cenu primátora mesta Čadca získal za celoživotnú, viac neź 35-ročnú záslužnú odbornú a humánnu činnosť v oblasti zdravotníctva, v odbore neurológia, za rozvoj zdravotníckej  v meste Čadca a regióne Kysúc, za šírenie dobrého mena Čadce doma i v zahraničí.

Ďalšie články z kategórie Politika

  • Nemeckým investorom sa v Žilinskom kraji darí
  • Poslanec Podmanický o programovej konferencii
  • Župa bude hospodáriť s viac ako 167–miliónovým rozpočtom
  • Vyhlásenie mimoriadnej situácie
  • Ruský veľvyslanec Fedotov navštívil Turzovku